Nieuws

Toelichting op thema’s COREON

Onlangs hebben Evert-Ben van Veen en Martin Boeckhout van MCL Foundation een toelichting gegeven op een aantal thema’s en termen die binnen COREON van belang zijn. U vindt op onze website de presentatie van deze bijeenkomst. Die geeft kort definities van belangrijke onderwerpen rond regelgeving m.b.t. onderzoek.

Zorgen om versnipperd juridisch kader (her)gebruik lichaamsmateriaal

De Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), COREON en Health-RI hebben in een gezamenlijke brief aan Tweede Kamerleden hun zorgen geuit over het wetsvoorstel ‘Wet zeggenschap lichaamsmateriaal’. De belangrijkste zorg is het versnipperd juridisch kader voor het (her)gebruik van lichaamsmateriaal en medische gegevens voor onderzoek. De organisaties benadrukken het belang…

Juridische onderbouwing van de concept-Gedragscode

Inmiddels is ook de juridische onderbouwing (zie noot 9 van de consultatieversie) van de concept-Gedragscode gezondheidsonderzoek grotendeels af. U vindt deze hier. Deze tekst zal nog verder worden ontwikkeld. Voor nu biedt deze al een onderbouwing van de meeste normen.

Publieksconsultatie concept Gedragscode gezondheidsonderzoek

Op onze website vindt u de consultatieversie van de Gedragscode gezondheidsonderzoek. De Gedragscode  beoogt om een zo volledig mogelijk kader te bieden van concrete basisnormen en toelichtende teksten voor de verantwoorde omgang met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal bij gezondheidsonderzoek. Voor de achtergrond zij, naast de eerdere berichten op deze site, verwezen naar de Verantwoording bij deze…

COREON Sessie op WEON 2021: Informed consent for observational research in context

This is an updated version – due to unforeseen circumstances we had to modify the program of the COREON session. There is lively debate in Europe whether further use of patient data for statistical and scientific purposes should always be based on informed consent or, if not true informed consent, at least some form of…

Update Gedragscode Gezondheidsonderzoek – mei 2021

Tijdens de consultatieronde in maart hebben tientallen personen en organisaties uitgebreid commentaar op de concept-Gedragscode geleverd. Het projectteam en de Kerngroep is iedereen zeer erkentelijk voor de vele kritische opmerkingen en suggesties, zowel op algemeen als op detailniveau. Het vele commentaar onderstreept de urgentie, maar ook de complexiteit, van onze opdracht. De uitdaging blijft de…

COREON sessie op WEON 2021: ‘Bias in context’

NB: Door onvoorziene omstandigheden moest het programma worden gewijzigd. Voor actuele informatie en de presentaties van deze sessie zie het bericht op onze site: COREON Sessie op WEON 2021: Informed consent for observational research in context Traditiegetrouw organiseert ook dit jaar COREON een sessie op WEON, het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie. De…

International Sharing of Personal Health Data for Research

Persoonlijke gezondheidsgegevens vormen een essentiële hulpbron voor onderzoek en moeten worden beschouwd als publiek goed. Het delen van gegevens is een cruciaal onderdeel van medisch onderzoek in de publieke sector voor verbeterde gezondheidszorg en ziektepreventie. Het is belangrijk voor de EU-burgers dat hun gegevens worden gedeeld voor gezondheidsonderzoek. Tegelijkertijd is het van belang om te…

Update herziening Gedragscode gezondheidsonderzoek – maart 2021

Een eerste concept van de Gedragscode is opgeleverd. De presentatie van de consultatiebijeenkomst met de Klankbordgroep vindt u hier. Op 19 maart wordt het concept besproken met COREON-deelnemers. Tot 22 maart hebben deelnemers van de Klankbordgroep en COREON gelegenheid om commentaar te geven. Bent u geïnteresseerd in een kopie, neem dan bij voorkeur contact op…

COREON Jaarverslag 2020

Het Jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON over het jaar 2020. Kort samengevat heeft COREON in 2020 het volgende ondernomen en gerealiseerd: Het identificeren en beïnvloeden van wet- en regelgeving die de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek zou kunnen belemmeren. Het ministerie van VWS heeft het wetsvoorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl)…

Announcement: Health-RI Conference 2021: perspectives on the health data landscape

The Health-RI conference on March 4th will be a free online event this year. It will showcase health data infrastructures from both a national and international perspective. Health-RI is proud to have Prof. Aarno Palotie of the Human Genomics program at FIMM-HiLife as keynote speaker. He will talk about the Finngen project which combines the genome and national health record data from 500 000 Finnish participants. National health data…

Brexit en het wetenschappelijk onderzoek: wat zijn de gevolgen?

De Brexit heeft niet alleen gevolgen voor de handel en het vrije verkeer van personen. Ook het wetenschappelijk onderzoek ondervindt de consequenties ervan, o.a. waar het gaat om het delen van persoonsgegevens. Tussen de EU en het VK zijn nieuwe regels opgesteld die per 1 januari 2021 gelden. De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft op basis…

Bescherming patiëntgegevens in wetenschappelijk onderzoek – online workshop ELSI Servicedesk

Het verantwoord gebruik van patiëntgegevens wanneer deze gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek zal centraal staan in deze workshop. Voor wie: Iedereen die betrokken is bij verantwoord nader gebruik. Wanneer: 19 februari 09:00-12:00 Aanmelden: via de website van ELSI Servicedesk Inschrijvingstermijn: aanmelden kan tot 17 februari 2021 Kosten: voor deze workshop hoeft u niets te betalen.

Federa en COREON gaan verder als Stichting COREON

Met ingang van 1 januari 2021 is de transitie van Federa naar COREON een feit. Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk te realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek. De focus van de nieuwe stichting COREON zal liggen op: 1) wet- en regelgeving aangaande observationeel en gerandomiseerd…

Klankbordgroepsessie over leesbaarheid en bruikbaarheid van de Gedragscode gezondheidsonderzoek

Hoe kunnen we de Gedragscode zo leesbaar en bruikbaar mogelijk maken? Hoe kunnen we de gedragscode het beste opbouwen? Welke onderzoeksscenario’s moeten we zeker uitdiepen? Om deze vragen te beantwoorden heeft de kerngroep in december 2020 twee consultatiesessies voor de Gedragscode georganiseerd met COREON en de klankbordgroep. Aan de hand van een concepthoofdstuk hebben wij…

Verantwoord gebruik van publieke clouddiensten bij data-intensief gezondheidsonderzoek

Een projectteam van MLCF en de ELSI Servicedesk onderzocht in opdracht van de Hartwig Medical Foundation (gefinancierd door KWF Kankerbestrijding) hoe data-intensief gezondheidsonderzoek verantwoord gebruik kan maken van publieke clouddiensten en wat daarvoor nodig is vanuit ethisch en maatschappelijk perspectief.  Meer weten over dit onderzoek? Vind hier de korte samenvatting over het verantwoord gebruik van…

COREON betrokken bij afstemming over toetsing van onderzoek

VWS heeft positief gereageerd op de aanbevelingen in de nWMO-verkenning en wil deze samen met veldpartijen verder gaan uitwerken. COREON is daarbij aangehaakt, onder andere om de aansluiting op de ontwikkeling van de gedragscode te borgen. Meer nieuws hierover volgt binnenkort. Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, een samenwerkingsverband van veldpartijen dat wordt gefaciliteerd en…

COREON-werkgroep ‘Bias’ gestart

Zoals besproken op de COREON Deelnemersvergadering van juni 2020 is een COREON-werkgroep ‘Bias’ gevormd. Het doel van de werkgroep is om een whitepaper op te stellen dat voor diverse scenario’s van observationeel onderzoek de mogelijke problemen beschrijft voor de externe validatie van het onderzoek wanneer uitsluitend op grond van informed consent gegevens voor het onderzoek…

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) begin 2021 naar 2e Kamer

De Minister van VWS biedt de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) naar verwachting begin 2021 aan de Tweede Kamer aan, aldus de voortgangsrapportage medische ethiek van afgelopen juli. In de voortgangsrapportage staan overigens ook andere beleidsvoornemens over o.a. onderzoek met embryo’s, de regulering van cybriden en iPS-chimaeren, en de invoering van de Europese Clinical Trial Regulation.

Wetswijziging WMO voor e-consent

VWS heeft recent een voorstel tot wetswijziging aan de Tweede Kamer aangeboden die toestemming langs elektronische weg (‘e-consent’) mogelijk moet maken voor WMO-plichtig onderzoek.

Update Herziening Gedragscode – oktober 2020

Aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek wordt gestaag verder gewerkt. De Kerngroep komt inmiddels maandelijks bij elkaar. Recent is onder meer gewerkt aan de volgende onderwerpen: omgang met rechten van betrokkenen; gegevensverwerking (beveiliging, codering e.d.); publicaties; archivering en hergebruik. In november keert het hete hangijzer van de omgang met toestemming en uitzonderingen daarop terug op de agenda.…

Minimaliseren herleidingsrisico’s bij gebruik van de Michigan imputation server

Wat doet een imputation server?  Deze server is bedoeld om ontbrekende genetische code aan te vullen als je geen whole genome sequencing (WGS) datasets hebt. WGS is nog steeds duur, en voor veel experimenten volstaat informatie van veel voorkomende DNA veranderingen (DNA markers), die gegenotypeerd kunnen worden op een goedkope ‘array’ (array-genotypering).  Op basis van…

Update herziening Gedragscode – juli 2020

Zoals te verwachten was, blijkt de totstandkoming van de nieuwe Gedragscode een bijzonder intensief proces. Maar zonder wrijving geen glans. Het statement over nader gebruik van patiëntgegevens en lichaamsmateriaal in spoedsituaties vormde al een belangrijke tussenopbrengst. Inmiddels heeft de Kerngroep meermaals vergaderd. Over meerdere onderwerpen bestaat brede overeenstemming. Voor andere onderwerpen zal nog een aantal…

Ethische toetsing van niet-WMO-plichtig onderzoek: tijd en ruimte voor verbetering

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de verbetering van de zorg. Onderzoeksdeelnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het om goed en ethisch verantwoord onderzoek gaat. Ethische toetsing is verplicht voor onderzoek waarvoor mensen een handeling of behandeling ondergaan. Dit is geregeld onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Maar heel veel gezondheidsonderzoek valt…