COREON Jaarverslag 2020

COREON Jaarverslag 2020

Het Jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON over het jaar 2020.

Kort samengevat heeft COREON in 2020 het volgende ondernomen en gerealiseerd:

Het identificeren en beïnvloeden van wet- en regelgeving die de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek zou kunnen belemmeren.

 • Het ministerie van VWS heeft het wetsvoorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) naar de minsterraad gestuurd. COREON heeft eerder bezwaren geuit tegen de draftversie van het wetsvoorstel.
 • COREON is betrokken bij het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), gefaciliteerd door Zorginstituut Nederland, om te komen tot een veldnorm voor toetsing en monitoring van zorgevaluatie-onderzoek.

Het zelf opstellen van codes, handleidingen en statements bij het ontbreken van de benodigde wet- en regelgeving.

 • De nieuwe Gedragscode is volop in ontwikkeling en zal volgens planning voor de zomer van 2021 gereed zijn voor indiening bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zijn twee Deelnemersvergaderingen volledig gewijd aan de Gedragscode.
 • De Kerngroep van het project Herziening Gedragscode bracht een Statement Nader Gebruik Spoedsituaties uit met het oog op de noodzaak van onderzoek naar de behandeling van COVID-19.
 • COREON heeft meegewerkt aan een verkenning van knelpunten en mogelijkheden rond niet-WMO-plichtig onderzoek (nWMO). Via deelname aan werkgroepen van het ministerie van VWS blijft COREON betrokken bij de nWMO-regelgeving.
 • COREON neemt deel aan de klankbordgroep van het project ‘secundair gebruik van COVID-19 zorgdata voor niet WMO-plichtig wetenschappelijk onderzoek’. Dit project is door het ministerie van VWS gestart, samen met de NFU, Health-RI en FMS.
 • In 2020 is de COREON-werkgroep ‘Bias’ gevormd om te beschrijven welke problemen m.b.t. externe validatie kunnen ontstaan wanneer uitsluitend op grond van informed consent gegevens voor onderzoek mogen worden verwerkt.
 • Michel Paardekooper, FG bij de VUmc en bestuurslid van COREON, publiceerde een artikel op de website van COREON over het veilig gebruik van de Michigan imputation server.

Interne ontwikkelingen

 • COREON heeft sinds dit jaar een eigen website. Hier kunnen geïnteresseerden relevante informatie over deelname aan COREON en ontwikkelingen in het onderzoeksveld vinden.
 • Per 1 januari 2021 is de transitie van FEDERA naar Stichting COREON voltooid. COREON heeft hierdoor twee extra aandachtsgebieden: wet- en regelgeving m.b.t. experimenteel onderzoek met humaan materiaal en dierexperimenteel onderzoek.

Externe overleggen en presentaties

 • Overleg met de ELSI servicedesk over afstemming en mogelijke vormen van samenwerking.
 • Overleg met Health-RI over over afstemming en gemeenschappelijke dossiers.
 • Inventarisatie knelpunten voor onderzoek m.b.t. een beleidsstuk van DCRF voor het ministerie van VWS.
 • Een groep onderzoekers, verenigd in ‘Ontregel het Onderzoek’ is als toehoorder toegetreden tot COREON.
 • COREON neemt deel aan SMBWO (Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker).

Presentaties op COREON Deelnemersvergaderingen

 • Sustainable Biobanking, door Rogier van der Stijl (BBMRI.nl / Health-RI).
 • Ontwikkelingen gegevensbescherming en wetenschappelijk onderzoek op Europees niveau, door Evert-Ben van Veen en Martin Boeckhout (MLC Foundation).
 • Voortgang, leesbaarheid en bruikbaarheid gedragscode, door Evert-Ben van Veen en Martin Boeckhout (MLC Foundation)

Financieel Jaarverslag

 • COREON heeft het jaar 2020 met een positief resultaat van € 28.144 afgesloten (o.b.v. voorlopige cijfers).

Hier vindt u het volledige COREON Jaarverslag 2020.

Op de website kunt u ook het COREON Jaarverslag 2019 vinden.

NB: Eerdere jaarverslagen kunt u opvragen via het secretariaat van COREON.