Doel en Missie

Wat doet COREON

COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek) is een inhoudelijk en deskundig netwerk dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van (observationeel) gezondheidsonderzoek en een adequate toepassing van die regelgeving.

COREON zoekt hiertoe de dialoog met beleidsmakers, wet- en regelgevers, toezichthouders, patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden bij (observationeel)gezondheidsonderzoek. COREON wordt door onder andere het ministerie van VWS gezien als belangrijke gesprekspartner rond (observationeel) gezondheidsonderzoek. Het ministerie vraagt COREON daarom regelmatig om in een vroeg stadium commentaar te geven op voorgenomen wetgeving.

Binnen de huidige wet- en regelgeving richt COREON zich daarbij op wat er mogelijk is, zoekend naar draagvlak en consensus. Ook beoordeelt COREON op handen zijnde wet- en regelgeving, ook in Europees verband, met het oog op de uitvoerbaarheid van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

COREON ontwerpt concrete en direct toepasbare richtlijnen voor omgang met gezondheidsgegevens en (lichaams- en beeld)materialen, op basis van bestaande wet- en regelgeving. Hiermee helpt COREON onderzoekers om wetten en regels verantwoord te interpreteren en in de praktijk te brengen, zonder onnodige belemmeringen voor het (observationeel) gezondheidsonderzoek. De gedragscodes en praktische richtlijnen van COREON overbruggen de kloof tussen wet- en regelgeving en de praktijk en bieden houvast waar wet- en regelgeving ontbreekt.

COREON heeft als partner een belangrijk aandeel in de Servicedesk voor Ethische, Juridische en Maatschappelijke Vraagstukken (ELSI Servicedesk). Deze nationale servicedesk helpt onderzoekers, , ethici, juristen, beleidsadviseurs en patiëntenvertegenwoordigers om problemen op het gebied van ELSI (Ethical, Legal, Social Implications) aan te pakken door informatie en advies beschikbaar te stellen.

COREON als netwerk

COREON is een netwerk waar organisaties in Nederland, die (observationeel) gezondheidsonderzoek met gegevens en (lichaams- en beeld)materialen uitvoeren of dergelijk onderzoek vertegenwoordigen, aan deelnemen. De gezondheidsonderzoekers, -juristen en functionarissen gegevensbescherming (FG’s) die deze organisaties vertegenwoordigen, vormen met elkaar COREON.

De deelnemende organisaties willen kwalitatief goed onderzoek kunnen uitvoeren. COREON ziet zulk onderzoek als een algemeen belang waar patiënten en burgers van kunnen profiteren. Tegelijkertijd erkent COREON dat privacyrechten moeten worden beschermd. COREON zoekt daarom naar een evenwicht tussen het algemeen belang en de privacyrechten, waarbij de kwaliteit van het (observationeel) gezondheidsonderzoek wordt gewaarborgd.

Daarnaast onderkent COREON dat het noodzakelijk is dat onderzoekers binnen de deelnemende organisaties beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en richtlijnen om het onderzoek binnen de geldende wet- en regelgeving te kunnen uitvoeren.

COREON is een netwerk waarbinnen ervaringen worden uitgewisseld en gezamenlijke standpunten en best practices ontwikkeld worden. COREON werkt hiertoe nauw samen met de MLC Foundation. Daardoor kan zij de daar beschikbare expertise op het gebied van gegevensbescherming, ethiek en governance inzetten voor het bereiken van haar doelstellingen. Dankzij deze samenwerking kan COREON haar deelnemers ook kwalitatief goed advies geven over het toepassen van relevante wet- en regelgeving. Ook speelt de MLC Foundation een grote rol in het ontwikkelen van de producten van COREON (gedragscodes, richtlijnen en statements).

COREON en haar deelnemers

Omdat COREON wordt gevormd door gezondheidsonderzoekers, -juristen en functionarissen gegevensbescherming (FG’s) (ook van buiten de MLC Foundation, zoals de juristen die zijn verbonden aan de deelnemende organisaties) is er een goede wisselwerking tussen COREON en het onderzoeksveld.

De kennis die binnen COREON beschikbaar is, is direct toegankelijk voor gezondheidsonderzoekers, -juristen en FG’s. En andersom: omdat COREON wordt gevormd door bij (observationeel) gezondheidsonderzoek betrokken organisaties, is bij COREON direct bekend wat er speelt en waar gezondheidsonderzoekers, -juristen en FG’s tegenaan lopen.

Het beleid van COREON en de prioritering van onderwerpen wordt in gezamenlijk overleg tussen de deelnemende organisaties bepaald. Aangedragen oplossingen worden door de afgevaardigden van de deelnemende organisaties getoetst op werkzaamheid. Lokale problematiek en op handen zijnde regelgeving komen regelmatig aan de orde tijdens de deelnemersvergaderingen.

Tijdelijke werkgroepen diepen incidentele onderwerpen verder uit. Deelnemende organisaties worden gestimuleerd om hierin te participeren, zodat de uiteindelijke producten van COREON (gedragscodes, notities, richtlijnen, statements, etc.) zo goed mogelijk aansluiten bij de dagelijkse praktijk van gezondheidsonderzoekers, -juristen en FG’s.

Het belang van COREON voor deelnemende organisaties ligt niet alleen in de betrokkenheid bij de onderwerpen die aan de orde komen. COREON is ook zeer relevant omdat het op landelijk niveau voor elkaar kan krijgen wat individuele organisaties niet lukt.

COREON als gesprekspartner

Voor beleidsmakers, subsidiegevers en overheden, met name voor ZonMw en het ministerie van VWS, is COREON een belangrijke gesprekspartner.

Daarnaast is COREON een gerespecteerde overlegpartner voor andere organisaties die vergelijkbare of aansluitende doelstellingen hebben. Dit zijn met name BBMRI-NL, Health-RI, DCRF, VvE, NVMETC, en KNAW.

COREON organiseert elk jaar een eigen sessie tijdens het landelijk epidemiologencongres, de WEON. Dit congres biedt (jonge) epidemiologen de mogelijkheid om de resultaten van hun onderzoek te presenteren en te bediscussiëren op nationaal niveau (bron: website Vereniging voor Epidemiologie). Tijdens de COREON-sessie staat altijd een actueel onderwerp ter discussie dat de randvoorwaarden voor het epidemiologisch onderzoek beïnvloedt of zelfs bepaalt. In het verleden kwam bijvoorbeeld aan de orde het FAIR ontsluiten van onderzoeksgegevens en de toen net in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming.