Update Gedragscode Gezondheidsonderzoek – mei 2021

Tijdens de consultatieronde in maart hebben tientallen personen en organisaties uitgebreid commentaar op de concept-Gedragscode geleverd. Het projectteam en de Kerngroep is iedereen zeer erkentelijk voor de vele kritische opmerkingen en suggesties, zowel op algemeen als op detailniveau.

Het vele commentaar onderstreept de urgentie, maar ook de complexiteit, van onze opdracht.

De uitdaging blijft de totstandkoming van een Gedragscode die zowel duidelijk en werkbaar is voor onderzoekers en instellingen, als juridisch en normatief voldoende onderbouwd – zodanig dat deze ook goedgekeurd kan worden door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De overkoepelende boodschap van het commentaar sluit hierop aan. Er is enerzijds behoefte aan nog duidelijker normen, die concrete en voor onderzoekers leesbare handvatten geven. Anderzijds wordt verwacht dat deze nog duidelijker aansluiten op de wettelijke vereisten en terminologie van de AVG en de (in vergelijking met sommige andere landen) strikte Nederlandse wetgeving.

De Gedragscode streeft naar een minimaal, algemeen normenkader voor bescherming van persoonsgegevens en lichaamsmateriaal in gezondheidsonderzoek. Zoals tijdens eerdere consultatiebijeenkomsten al opgemerkt, vraagt dat om inhoudelijke compromissen, en om keuzes bij het al of juist niet verder uitdiepen van onderwerpen.

Met het oog op spoedige afronding en goedkeuring van de Gedragscode worden onderwerpen die teveel aanvullende discussie of afstemmingsvragen op kunnen roepen niet uitgewerkt. De definitieve Gedragscode zal wel een schets geven van het vervolg dat op onderdelen gewenst is.

De volgende, laatste conceptversie van de Gedragscode wordt eind mei besproken in de Kerngroep. Rond die tijd wordt ook een besloten bespreking met enkele onderzoekers georganiseerd, gericht op het verder toetsen van de leesbaarheid.

Aansluitend volgt in juni een korte openbare consultatieronde. Verwerking hiervan door COREON tot een versie die bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingediend kan worden, volgt daarna zo spoedig mogelijk.

Wij streven naar afronding begin juli.

Via deze link vindt u een beknopt overzicht van belangrijke commentaarpunten uit de vorige consultatieronde die worden verwerkt, met een enkele opmerking over hoe dat gebeurt in cursief.