Update herziening Gedragscode – juli 2020

Zoals te verwachten was, blijkt de totstandkoming van de nieuwe Gedragscode een bijzonder intensief proces. Maar zonder wrijving geen glans. Het statement over nader gebruik van patiëntgegevens en lichaamsmateriaal in spoedsituaties vormde al een belangrijke tussenopbrengst.

Inmiddels heeft de Kerngroep meermaals vergaderd. Over meerdere onderwerpen bestaat brede overeenstemming. Voor andere onderwerpen zal nog een aantal discussierondes nodig zijn om te komen tot breed gedragen, goed toe te passen normen. Vanaf september is in een stevig vergaderschema voorzien.

Met de Klankbordgroep werd eenmaal overlegd. Het geanonimiseerde verslag vindt u hier. Een tweede bespreking vond met COREON deelnemers plaats, samen met andere  vertegenwoordigers van het onderzoeksveld. Het geanonimiseerde verslag van die bespreking vindt u hier.

In september is een derde oriënterende bespreking gepland met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan staan de voorlopige resultaten op de agenda, naast de Europese ontwikkelingen.

Een openbare consultatie van de gehele concept-Gedragscode zal naar verwachting begin 2021 kunnen plaatsvinden, waarna de eindversie aan de Autoriteit Persoonsgegevens ter goedkeuring zal worden voorgedragen.